แนะนำสำนักงาน

   เกษตรอำเภอโพนนาแก้ว ร่วมฝึกอบรมเกษตรกรหลักสูตรระบบ
การผลิตพืชมาตรฐานจีเอพี
ปี  2553  พร้อมกับนักวิชาการ
ส่งเสริมการเกษตรประจำตำบล  5  ตำบลๆละ  5  ราย  ในวันที่ 
26  กุมภาพันธ์  2553  ณ  หอประชุมอำเภอโพนนาแก้ว  อำเภอโพนนาแก้ว  จังหวัดสกลนคร

 

ประวัติสำนักงาน

บุคลากร
ข้อมูลทั่วไป
ศูนย์บริการและถ่ายทอดฯ
ข้อมูลพื้นฐานการเกษตร

 

    นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร  ร่วมกับอำเภอเคลื่อนที่   .....อำเภอยิ้ม  ออกพื้นที่เพื่อร่วมขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปรัง  ในวันที่  24  กุมภาพันธ์  2553  ณ  ................................................  อำเภอโพนนาแก้ว  จังหวัดสกลนคร


ข้อมูลพืชเศรษฐกิจ
ข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
สินค้า OTOP
ภัยธรรมชาติ
ข้อมูล GAP พืช

นายอำเภอโพนนาแก้ว  ร่วมปลูกหญ้าแฝกโครงการพระราชดำริ  ปี  2553   กิจกรรมอนุรักษ์ดินและน้ำ  โดยให้ปลูกหญ้าแฝกซึ่งเป็นพืชคลุมดิน  ณ  บ้านโนนกุง  หมู่ที่  3  ตำบลเชียงสือ  เกษตรกรจำนวน  200  ราย  ในวันที่  11  กุมภาพันธ์  2553 (12 ก.พ.2553)

พืชฤดูแล้ง ปี 53
สภาวะการทำนา
แผนเจ้าหน้าที่
แผนปกิบัติงานสำนักงาน
แผนปกิบัติงานสำนักงาน
          นายอำเภอโพนนาแก้ว กล่าวเปิดงานการจัดกิจกรรม
วันสถาปนาวันอาสารักษาดินแดน พร้อมเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรม
ณ กองร้อย อส. อ.โพนนาแก้ว จังหวัดสกลนครวันที่  10 กุมภาพันธ์  2553 
(12 ก.พ.2553)
           สำนักงานเกษตรอำเภอโพนนาแก้ว  เข้าร่วมโครงการไขหวัดนก  พร้อมกับเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์จังหวัดสกลนครเข้ารับการฝึกอบรมการป้องกัน
 ไข้หวัดนก  ปี 2553   ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาตงวัฒนา ตำบลนาตงวัฒนา  อำเภอโพนนาแก้ว  จังหวัดสกลนคร ในวันที่   27  มกราคม  2553  (4 ก.พ.2553)
สำนักงานเกษตรอำเภอโพนนาแก้ว ได้รับรายงานความเสียหายจากการ
ปลูกพืชฤดูแล้งเนื่องจากฝนตกหนักทำให้ความชื้นในดินสูงและมะเขือเทศ
เกิดโรคระบาดเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 500 ราย
อำเภอโพนนาแก้วกำลังดำเนินการรวบรวมรายละัเอียดและจะได้ดำเนินการ
ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ได้รับความเสียหาย ในวันที่8 กุมภาพันธ์ 2553
อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร
(10 ก.พ.2553)

 

สำนักงานเกษตรอำเภอโพนนาแก้ว   ตำบลนาแก้ว 
อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร  47230
http://phonnakaeo.doae.go.th

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง